REFERENCIE Copon

PROTICHEMICKÉ NÁTERY

Nádrže na propán-butánJamy chemicelulózkyZásobník čpavkuČOVStáčanie kyseliny sírovejLaboratórium

Protichemická vnútorná ochrana oceľových skladovacích nádrží na propán-bután v pretochemickom priemysle.

Chemická ochrana betónového povrchu jám bieliacich filtrov v drevárenskom priemysle.

Protichemická vonkajšia ochrana veľko-kapacitného zásobníka čpavku v chemickom priemysle.

Protichemická ochrana silne poškodeného oceľového šnekového dopravníka ČOVky.

Protichemická ochrana betónovej podlahy a pätiek skladovacích nádrží voči H2SO4.

Protichemická vnútorná ochrana laboratórnych vaní voči chemikáliám vo výrobnom závode.